Obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

1.1 Týmito Všeobecnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi podnikateľom Žanetou Gutmanovou, obchodné meno Žaneta Gutmanová Guty, miesto podnikania Hosťovce 62, 951 91 Hosťovce, IČO: 40334007, DIČ: 1036060762 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a každou osobou, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje prevádzkovateľa (ďalej len „Kupujúci“) s úmyslom kúpy produktu, darčeka,  alebo služby (ďalej len „tovar alebo služba“)   na internetovej stránke  Prevádzkovateľa www.guty.sk (ďalej len „internetová stránka Prevádzkovateľa“) podľa Všeobecných podmienok, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru alebo služieb a sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

1.2 Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim sa radia Všeobecnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

1.3 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru alebo služieb ponúkaných Prevádzkovateľom na internetovej stránke Predávajúceho uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných podmienok.

1.4 Na Kupujúceho, ktorým je osoba kupujúca tovar za účelom podnikania, resp. výkonu povolania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia článku VII. „Odstúpenie od zmluvy“ a článku VIII. „Záruka, reklamácie“ Všeobecných podmienok.

 

2.Objednanie tovaru a služieb a uzavretie zmluvy

2.1Kupujúci si objednáva tovar jedným z nasledovných spôsobov:

a) nákupným košíkom v eshope

b) objednávkovým formulárom

c) e-mailom, info@guty.sk
d) telefonicky +421905800006(každý deň od 7,00 do 18,00 )

Na prijatie objednávky sa vyžaduje jej formálne potvrdenie predávajúcim. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.2 Odoslaním, alebo zadaním objednávky Kupujúci Prevádzkovateľovi potvrdzuje  že akceptuje dohodnutú cenu za objednaný  tovar a služby vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, ďalej potvrdzuje že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami Prevádzkovateľa v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

2.3 Doručenú objednávku potvrdí Prevádzkovateľ do 48 hodín e-mailom, telefonicky alebo osobne. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Kúpna zmluva je uzavretá doručením potvrdenia Prevádzkovateľa elektronickou poštou (e-mailom) Kupujúcemu.

2.5 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať tovar alebo služby v dohodnutej cene a čase podľa objednávky (mimo sviatkov a víkendu – viď bod 6.5.).
Tiež sa zaväzuje dodať Kupujúcemu druh, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru. Pokiaľ dôjde k zmene druhu či k zmene ceny tovaru (pre zmenu ceny doplnkov) bude o tom Kupujúci bezodkladne informovaný Prevádzkovateľom.

2.6 Kupujúci si môže objednať aj tovar, ktorý nie je zobrazený v ponuke na internetovej stránke Prevádzkovateľa. Aj na takto objednaný tovar sa vzťahujú všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok v plnom rozsahu.

2.7 PODMIENKA 18+ Návštevník internetovej stránky Prevádzkovateľa, ktorý nedosiahol vek 18  rokov  je oprávnený nakupovať iba tovar, ktorý neobsahuje alkohol.

 

 

 

3.Cena a platobné podmienky

3.1 Ceny uvedené pri darčekoch sú len orientačné (s výnimkou darčekov v internetovom obchode, ktoré sú na sklade). Cena sa odvíja od druhu použitých dekorácii, sladkostí, uterákov, plienok, doplnkov a iných materiálov. Ceny darčekov na sklade v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje  právo tlačových chýb a zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to už potvrdených objednávok.

3.2 Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). Prevádzkovateľ nie je platcom DPH. V kúpnej cene tovaru a služieb nie sú zahrnuté náklady na poštovné, ak sa nedohodnú Prevádzkovateľ s Kupujúcim inak.

3.3 Kupujúci je povinný za tovar a služby, ktorého objednávka bola potvrdená Prevádzkovateľom, riadne a včas zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

3.4 Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa dohodnutého spôsobu úhrady v objednávke, a to bankovým prevodom na účet Prevádzkovateľa.

3.5 Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a slúži zároveň ako dodací a záručný list.

3.6 Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na účet Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do zaplatenia celej kúpnej ceny.  Ak nebude celková suma kúpnej ceny vrátane poštovného pripísaná na účet Prevádzkovateľa do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom, má Prevádzkovateľ právo objednávku stornovať. Prevádzkovateľ je oprávnený si účtovať storno poplatok vo výške 50% z celkovej ceny objednávky na pokrytie nákladov škody v súvislosti so zaistením objednaného tovaru od dodávateľov a jeho úhradou.

 

4.Viazanosť ponukou a stornovanie objednávky

4.1 Prevádzkovateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky až do uplynutia dodacej lehoty, ktorá bola dohodnutá s Kupujúcim.

4.2 Kupujúci má právo stornovať objednávku v deň zaslania objednávky.

4.3 Kupujúci má právo stornovať objednávku taktiež v prípade, že objednávka nebola potvrdená Prevádzkovateľom do 48 hodín. V takomto prípade nie je Kupujúcemu účtovaný storno poplatok. V prípade, že Kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi storno poplatok vo výške 50% z celkovej ceny objednávky a všetky preukázateľne a účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak Kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní Prevádzkovateľom a Prevádzkovateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru.

4.4 Ak Kupujúci stornuje objednávku z dôvodu nedodržania dodacej lehoty Prevádzkovateľom, storno poplatok mu nebude účtovaný.

4.5 Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@guty.sk

4.6 Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru alebo zastavenia výroby tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo cene, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

4.7 Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže Kupujúceho telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká Kupujúcemu povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky Kupujúcim podľa bodu 4.3. tohto článku.

4.8 O stornovaní objednávky bude Kupujúci preukázateľne informovaný Prevádzkovateľom telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mailom).

 

 

5.Dodacie podmienky, Balné a poštovné

5.1 Termín dodania objednaného tovaru je do 5 pracovných dní. V prípade, ak je tovar na objednávku, alebo doba dodania uvedená v eshope priamo v popise produktu, platná je táto doba dodania. V inom prípadne  si dohodne Kupujúci s Prevádzkovateľom dobu dodania v objednávke. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom čase a cene podľa objednávky (mimo víkendov a sviatkov). Dodacia lehota začína plynúť pri platbe prevodom na účet dňom pripísania celej sumy kúpnej ceny vrátane poštovného na účet Prevádzkovateľa. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nezavinenými Prevádzkovateľom (meškanie zásielky, strata zásielky…).

5.2 V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenej dodacej lehote, bude Prevádzkovateľ Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Prevádzkovateľ vyžiadať súhlas Kupujúceho.

5.3 Ak sa Prevádzkovateľ dohodol s Kupujúcim na osobnom odbere alebo na dodaní tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti, Prevádzkovateľ sa zaväzuje rezervovať pre Kupujúceho tovar po dobu 7 dní od odoslania potvrdenia objednávky. Ak si Kupujúci tovar v uvedenej lehote neprevezme,  uplynutím tejto lehoty sa Kúpna zmluva od začiatku zruší. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili. Prepravné náklady tovaru hradí Kupujúci.

5.4 Ak Prevádzkovateľ objednaný tovar nemôže dodať v dohodnutej dodacej lehote a Kupujúci s Prevádzkovateľom sa nedohodli na náhradnom plnení, je Prevádzkovateľ povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

5.5 Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov tieto neodkladne oznámiť prepravcovi. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

5.6 Ak Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť riadne dodávaný tovar, je povinný Prevádzkovateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru Kupujúcemu.

5.7 Pri objednávkach tovaru špeciálne podľa Vašich požiadaviek si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

 

6.Doručenie

 

6.1 Prevádzkovateľ zabezpečí doručenie tovaru spôsobom, ktorý si Kupujúci určí v objednávke:
a) priamo kupujúcemu –  Slovenskou poštou
b) na udanú adresu – Slovenskou poštou /platbou vopred bankovým prevodom/

6.2 Pri doručení Slovenskou poštou je tovar prepravovaný v nepriehľadnom balíku. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. V prípade reklamácie treba ihneď kontaktovať Prevádzkovateľa.

6.4 Objednaný tovar sa nedoručuje cez sviatky a cez víkend. Ak je v objednávke určený dátum, ktorý padne na sviatok alebo víkend, zásielka bude doručená v nasledujúci pracovný deň – ak sa obe strany nedohodnú inak.

6.5 Osobný odber: Kupujúci a Prevádzkovateľ  sa môžu dohodnúť na inom spôsobe dopravy prípadne sa dohodnúť na osobnom odbere, pričom v tomto prípade je faktúra uhradená vopred a to bankovým prevodom. Individuálny odber Kupujúci uvedie už pri zadávaní objednávky. Pri osobnom odbere poštovné Kupujúci neplatí.

6.6 Balné je už zahrnuté v kúpnej cene tovaru. O odoslaní/expedovaní bude Kupujúci informovaný emailom.

 

7.Odstúpenie od zmluvy/Právo na vrátenie tovaru

V súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. § 12 má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu Prevádzkovateľa (miesto podnikania) v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe – nadobudnutí tovaru. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne v mieste podnikania Prevádzkovateľa alebo odoslaním tovaru na adresu sídla Prevádzkovateľa. Tovar je potrebné zaslať poistený s označením Krehké na náklady Kupujúceho. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí Kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky Prevádzkovateľ neprijíma. Cena za tovar bude Kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru. Poštovné Prevádzkovateľ nevracia. Pokiaľ by bol vrátený tovar nekompletný, akokoľvek poškodený, opotrebovaný alebo s rozbaleným obalom, vyhradzuje si Prevádzkovateľ právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený si započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal nedostatky, na ktoré sa vzťahuje záruka.

 

8.Záruka a reklamácie 

8.1 Záručná doba

8.1.1 Na použité veci neplatí záruka, zodpovednosť Prevádzkovateľa sa vzťahuje len na chyby, ktoré tieto veci mali pri prevzatí Kupujúcim. Ak sa takáto chyba zistí dodatočne, je stanovená 12-mesačná doba pre vytknutie, chyba Kupujúcim a na uplatnenie práva zodpovednosti za chyby. Zodpovednosť Prevádzkovateľa sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie a chyby opísané v konkrétnom inzeráte alebo uvedené v obchodných podmienkach.

8.1.2 Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné chyby tovarov alebo iné chyby, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nevhodným ošetrovaním, praním alebo sušením, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením alebo prirodzeným opotrebovaním, alebo vystavením netypickým podmienkam.

 

8.2Postup pri reklamácii, doba vybavenia reklamácie

8.2.1 Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa doručenia zásielky Kupujúcemu.

8.2.2 Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu osobne v mieste podnikania Prevádzkovateľa alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s požadovanými podkladmi poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode  a podrobný popis nedostatku. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, v pôvodnom originálnom  balení.

8.2.3 Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 7 dní odo dňa, kedy mal byť objednaný tovar doručený. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného tovaru a musí byť doručená Prevádzkovateľovi v určenej lehote.

8.2.4 Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

8.2.5 Reklamácia sa vybavuje:
a) telefonicky,
b) e-mailom,
c) osobne.
V prípade, že je Prevádzkovateľ za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju bez zbytočného odkladu k spokojnosti Kupujúceho. Ak Kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že tovar bol doručený riadne a včas. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Prevádzkovateľom.

8.2.6 Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

 

9.Spracovanie osobných údajov

9.1 Osobné údaje a iné dôverné informácie Kupujúceho Prevádzkovateľ využíva  výlučne na plnenie Kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, za účelom ponúkania tovaru a služieb Prevádzkovateľa, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami). Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na bezproblémové doručenie objednaného tovaru).

9.2 Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke Prevádzkovateľa za účelom uvedeným v bode 9.1. tohto článku. Kupujúci udeľuje súhlas na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa alebo na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

 

 

10.Záverečné ustanovenia

10.1 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

10.2 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

10.3 Tieto obchodné podmienky platia v internetovom obchode www.guty.sk v deň odoslania alebo oznámenia objednávky, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním alebo oznámením objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia platných obchodných podmienok.

10.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

 

 

 

Platné od 1.6.2014